อาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด
รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

ค้นหาโรงเรียน ::
ยังไม่รายงานข้อมูล รายงานข้อมูลแล้ว

ดอนเจดีย์

Image
อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านนเรศ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดสระศรีเจริญ
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดราษฎรบำรุง
18 กันยายน 2562
Image
วัดหนองหลอด
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านทะเลบก
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านสระหลวง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบ่อสำราญ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านหนองแขม
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านหนองสานแตร
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image

ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดชีธาราม
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านหนองจิกรากข่า
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านดงกะเชา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดหนองแจง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านหนองฝ้าย
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านสระกระโจม
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านยมเบือ
18 กันยายน 2562
Image
บ้านหนองสลัดได
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านหัวเขา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านดอนกลาง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านห้วยม้าลอย
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านโคกหม้อ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดสระด่าน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดบ้านกรวด
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดท่ากุ่ม
ยังไม่รายงานข้อมูล

สองพี่น้อง

Image
วัดศรีเฉลิมเขต
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดดอนมะนาว
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดสองพี่น้อง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านโคกงูเห่า
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบัวขาว
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านหนองวัลย์เปรียง
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดทุ่งคอก
18 กันยายน 2562
Image
วัดทุ่งเข็น
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดเทพพิทักษ์
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านโป่ง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดเนินพระปรางค์
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดใหม่นพรัตน์
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านหัววัง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านหนองเฝ้า
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านหนองกระดี่
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านดอนตำลึง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดหัวกลับ
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดทับกระดาน
18 กันยายน 2562
Image
วัดเวฬุวัน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดหนองพันเทา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดบางสาม
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดสำเภาทอง
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านโคก 7 ลูก
18 กันยายน 2562
Image
วัดใหม่บำรุงธรรม
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
สองพี่น้อง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดไชยนาราษฎร์
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดท่าข้าม
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านไผ่ตาโม้
18 กันยายน 2562
Image
วัดไผ่โรงวัว
ยังไม่รายงานข้อมูล
อนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)
18 กันยายน 2562
Image
วัดท่าจัด
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดใหม่พิบูลย์ผล
18 กันยายน 2562
Image
วัดทองประดิษฐ์
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดลาดประทุมทอง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดย่านซื่อ
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดไผ่ขาด
18 กันยายน 2562
Image
วัดรางกร่าง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดใหม่เพชรรัตน์
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านหนองโพธิ์
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านสะพังกร่าง
ยังไม่รายงานข้อมูล
อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
18 กันยายน 2562
บ้านหนองกระทู้
18 กันยายน 2562
Image
บ้านหนองจิก
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดพรสวรรค์
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดเขาพนมนาง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดดอนสงวน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดหัวโพธิ์
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านประทุนทอง
18 กันยายน 2562
Image
วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดบางบอน
ยังไม่รายงานข้อมูล

อู่ทอง

Image
วัดยางยี่แส
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดสามัคคีธรรม
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดจันทราวาส
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านเขาชานหมาก
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดปทุมวนาราม
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านรางโพธิ์
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดโคกยายเกตุ
ยังไม่รายงานข้อมูล
พานิชชีวะอุปถัมภ์
18 กันยายน 2562
Image
วัดโภคาราม
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดคีรีรัตนาราม
18 กันยายน 2562
Image
วัดสระกร่างเจริญธรรม
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านเขากำแพง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดห้วยคู้สามัคคี
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านโป่งพรานอินทร์
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดจำปา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดโพธิ์เขียว
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดกกม่วง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านสระบัวทอง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านทุ่งดินดำ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดศรีสร้อยเพชร
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านหัวทำนบ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดกลางบ้านดอน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดยางสว่างอารมณ์
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดเขาดีสลัก
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดคีรีเจริญผล
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดโพธิ์ทองเจริญ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
พลับพลาไชย
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านหนองกุฏิ
18 กันยายน 2562
Image
วัดใหม่สิทธาวาส
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านดอนพุทรา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดสระพังลาน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดดอนสุโข
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดนันทวัน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
หรรษาสุจิตต์วิทยา 1
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดบ่อคู่
18 กันยายน 2562
Image
วัดสระยายโสม
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดใหม่ปทุมสูตร
18 กันยายน 2562
Image
วัดคลองตัน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดหนองยายทรัพย์
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านห้วยหิน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดหนองหลุม
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านหนองแหน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดโคกสำโรง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดคอกวัว
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดคณฑี
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดบ้านหนองโอ่ง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดปทุมสราวาส
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดเขาพระ
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดหนองตาสาม
18 กันยายน 2562
Image
วัดช่องลม
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
ยังไม่รายงานข้อมูล

รายชื่อโรงเรียนที่ไม่จัดอาหารกลางวันในวันนี้

โรงเรียน กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
วัดกลางบ้านดอน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) 18 กันยายน 2562 18 กันยายน 2562 1
เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกข้อมูลอาหารกลางวัน